Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ANDROS SECRETS

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την Ιστοσελίδα του Andros Secrets.

Πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας (ΠΔ) σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, E.E. 2016/679 και την εθνική νομοθεσία, Ν. 4624/2019.

Στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το Andros Secrets ως υπεύθυνος επεξεργασίας σάς ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Το Andros Secrets συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον κανονισμό 2016/679 της ΕΕ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).Εκτελών την επεξεργασία «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
Η παρούσα μπορεί να τροποποιείται στην προσπάθειά μας να βελτιώνουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, πάντα σε συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις.

Παρακάτω παραθέτουμε το είδος των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε κατά την επίσκεψη σας στην Ιστοσελίδα μας καθώς και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας.

 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

  «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 • Επεξεργασία

  «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 • Υπεύθυνος επεξεργασίας

  «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • Εκτελών την επεξεργασία

  «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

 • Τρίτος

  «Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

  Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων. Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός) και δε φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό. Υπεύθυνος να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία.Πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς


Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας (μέσω της τεχνολογίας Cookies, βλ. «πολιτική Cookies») ή/και μετά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς, όπως ενδεικτικά:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email)


Επιπλέον, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να συλλεχθούν είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε τηλεφωνικά ή και διά ζώσης με τη ρητή συγκατάθεσή σας κατά την ανάθεση μιας εργασίας στο Andros Secrets ή τη διερεύνηση μελλοντικής συνεργασίας. Τα παραπάνω μπορεί ενδεικτικά να αφορούν:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email)

Σκοπός συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο σκοπός συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

 • Η παροχή υπηρεσιών τουριστικής προβολής
 • Η επικοινωνία
 • Η ενημέρωση σχετικά με οικονομικές προσφορές
 • Η έναρξη εξωτερικής συνεργασίας
 • Η ενημέρωσή σας σχετικά με τα νέα και τις υπηρεσίες της εταιρείας μας

Τέλος, ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα να συλλεχθούν και να επεξεργαστούν όταν αυτό επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή/και από τη μεταξύ μας σύμβαση.

Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται στη βάση δεδομένων μας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργασίας που μας έχετε αναθέσει. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα αυτά δεν διατηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας από την αρχική συλλογή τους.

Σε ποιον ενδέχεται να κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα

Στα πλαίσια της εκπλήρωσης της εργασίας που μας έχετε αναθέσει, δηλαδή, την προώθηση της επιχείρησης σας μέσω της ιστοσελίδας μας, τα δεδομένα σας μπορεί να κοινοποιηθούν σε υπαλλήλους ή συνεργάτες μας με σκοπό την εκπλήρωση της εν λόγω εργασίας και μόνο. Το Andros Secrets ως υπεύθυνος συλλογής, επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων εγγυάται την εφαρμογή των ίδιων αυστηρών όρων κατά τη συνεργασία της με τους υπαλλήλους της ή/και τους εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι ακολουθούν τους ίδιους όρους εμπιστευτικότητας και ασφάλειας με εκείνη.

Στην περίπτωση που λάβουμε προσωπικά σας δεδομένα από τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας αυτών, στα πλαίσια της συνεργασίας μας, αποτελεί ευθύνη του τρίτου υπεύθυνου να έχει δράσει εντός των ορίων της συγκατάθεσής σας.

Σε καμία περίπτωση δεν θα εκχωρήσουμε, μεταβιβάσουμε, κοινοποιήσουμε ή διανείμουμε τα προσωπικά ας δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός αν μας επιβληθεί από οποιαδήποτε αρχή.

Τέλος, σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων, το Andros Secrets δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να σας ενημερώσει άμεσα. Αντίστοιχα, αν διαπιστωθεί από εσάς οποιαδήποτε διαρροή προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα.

Τα δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων

 • Δικαίωμα πρόσβασης – ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα τα αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή.

 • Δικαίωμα επεξεργασίας – διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων σας.

 • Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας  των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας

Έχετε το δικαίωμα να ανακτήσετε, να επαναχρησιμοποιήσετε ή να προωθήσετε σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν αιτήματός σας στο Andros Secrets.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Πέρα από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, οποτεδήποτε, με την υποβολή σχετικού αιτήματος στο Andros Secrets, η οποία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Μη συγκατάθεση για συλλογή και επεξεργασία απαραίτητων προσωπικών δεδομένων

Στην περίπτωση που δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της εργασίας που μας έχετε αναθέσει, το Andros Secrets δεν δύναται να σας παρέχει τις υπηρεσίες της.